aktualności klasztoru Poznań wróć

Konkurs dla klas I-VIII. Święci i błogosławieni Karmelu


27 stycznia, 2019

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych na terenie całej Polski

Organizatorem konkursu jest Sanktuarium Św. Józefa w Poznaniu Ojców Karmelitów Bosych.

Celem konkursu jest:

 • poznanie Świętych i Błogosławionych Karmelu
 • prezentacja plastyczna twórczości dziecięcej,
 • rozbudzanie wyobraźni plastycznej dziecka,
 • rozwijanie ekspresji dziecka w obszarze sztuk plastycznych,
 • promowanie w środowisku lokalnym uczniów uzdolnionych,
 • rozwijanie zdolności plastycznych
 • rozwijanie zainteresowań uczniów wartościami i kulturą duchowości karmelitańskiej
 1. Regulamin:
 2. Konkurs plastyczny „Święci i Błogosławieni Karmelu” jest przeznaczony dla uczniów klas I – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, wychowanków placówek oświatowych i opiekuńczych oraz osób indywidualnych w wieku szkolnym (do 15 r. życia).
 3. Prace będą oceniane w trzech grupach

– klasy I-III

– klasy IV-VI

-klasy VII-VIII.

 1. Praca musi być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia. Dopuszczalne jest wykonanie większej ilości prac przez jednego uczestnika.
 2. Format prac: A4.
 3. Technika: pastele.
 4. Każda grupa wiekowa wykonuje ilustracje według wykazu „Świętych i Błogosławionych Karmelu” dodanych w Załączniku 1.
 5. Na odwrocie pracy umieszczona powinna być metryczka – Załącznik 2.
 6. Oceny prac dokonają Karmelici Bosi oraz nauczyciele – plastycy.
 7. Przewidziane są nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu.
 8. Planowany termin podsumowania konkursu – 28 kwietnia (niedziela) 13.00- podczas Mszy św. Prace powinny być nadesłane na adres:

Sanktuarium św. Józefa,

 1. Działowa 25, 61-747 Poznań.

Można również zostawiać prace na furcie klasztoru (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs plastyczny).

Termin nadsyłania prac: do 10 kwietnia 2019 r.

 1. Lista laureatów zostanie umieszczona na stronie Sanktuarium św. Józefa Ojców Karmelitów Bosych w Poznaniu https://poznan.karmelicibosi.pl/ w dniu 14 kwietnia 2019 r.
 2. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
 3. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w kalendarzu oraz publikacji wydawniczej dla dzieci dotyczącej Świętych i Błogosławionych Karmelu.
 4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz Wydawnictwa Flos Carmeli w celach ewangelizacyjnych.
 5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). w związku i na czas organizacji konkursu oraz publikacji materiałów pokonkursowych w Wydawnictwie Flos Carmeli.
 6. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem karmelewangelizacja@gmail.com proszę podać dane do kontaktu zwrotnego)

Załącznik 1

Klasy I-III

 1. św. Teresa od Dzieciątka Jezus z Lisieux
 2. Św. Elżbieta od Trójcy Świętej
 3. Św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
 4. Św. Zella i Ludwik Martin (rodzice św.Tereski od Dzieciątka Jezus)
 5. Św. Teresa od Jezusa z Andów

Klasy IV- VI

 1. Św. Jan od Krzyża
 2. Św. Teresa od Jezusa z Avilla
 3. Św. Rafał Kalinowski
 4. św. Maria Magdalena de Pazzi
 5. św. Maria Józefina od Jezusa Ukrzyżowanego

klasy VII- VIII

 1. św. Eliasz
 2. św. Szymon Stock
 3. św. Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)
 4. bł. Maria Mercedes Prat y Prat
 5. bł. Alfons Maria od Ducha Świętego (Mazurek)

 

Linki do wykorzystania:

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ci_i_b%C5%82ogos%C5%82awieni_rodziny_karmelita%C5%84skiej

https://www.karmel.pl/karmel-terezjanski-ocd/

https://karmel.elk.pl/galeria/category/5-swieci-karmelu.html

https://karmelicibosi.pl/swieci/

http://ocds.org.pl/karmelrybnik/index.php/swieci-karmelu

http://www.karmel.kalisz.pl/index.php/duchowosc/swieci-karmelu

 

Załącznik 2.

 

METRYCZKA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO  „ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI KARMELU”

Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………………..…………

Klasa, wiek uczestnika…………………………………………………………………….

Nazwa i adres szkoły (instytucji), nr telefonu …………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna…………………………………………………………..

 

Autor oświadcza, że praca jest wynikiem jego własnej twórczości i jest samodzielna:

 

…………………………                            ……………………………………………………

podpis autora  pracy                                                                         podpis opiekuna pracy

 

Prosimy o udzielenie koniecznej zgody:

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w plastycznym „Święci i Błogosławieni Karmelu” organizowanym przez Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu

 

……………………………………………………………………

Podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Prawa do przetwarzania, wykorzystywania i powielania zgłoszonej pracy przechodzą w całości na Organizatorów, w tym Wydawnictwo Flos Carmeli.

 

……………………………………………………………………

Podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

Wyrażam zgodę na publiczne prezentowanie pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby wystawiennicze Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu. Wyrażam zgodę na reprodukowanie oraz publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka/podopiecznego na potrzeby wydawnicze Wydawnictwa Flos Carmeli oraz promocyjne Sanktuarium św. Józefa – w tym na publikacje na stronie internetowej oraz profilach w serwisach społecznościowych (Facebook,) Sanktuarium św. Józefa.

 

……………………………………………………………………

Podpis rodzica / prawnego opiekuna