Bractwo św. Józefa

SPOTKANIA BRACTWA ODBYWAJĄ SIĘ W DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA

Godz. 18.00 Msza św. w Sanktuarium. Godz. 19.15 spotkanie brackie

 • Bractwo ewoluowało z Męskich Spotkań, które przez lata odbywały się przy Sanktuarium. Nawiązuje ono do Bractw, które działały przy kościele karmelitów w wieku XVII i XVIII. Jego celem jest nadanie Józefowego charakteru formacji mężczyzn. Pierwsze przyrzeczenia ośmiu mężczyzn zostały złożone 10 kwietnia 2019. Kolejne dwa 8 maja 2019.
 • Tekst przyrzeczenia składanego przy wstępowaniu do Bractwa: Ja, ………………………….., przystępując do Bractwa Świętego Józefa przy Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, obieram sobie Świętego Józefa za Patrona i przyrzekam wiernie zachowywać Statut Bractwa. Oddaję się całkowicie Świętemu Józefowi, aby zawsze był moim Ojcem, Obrońcą i Przewodnikiem na drodze do zbawienia, a także wypraszał dla mnie czystość serca i gorące umiłowanie życia duchowego. Za przykładem Świętego Józefa i w zjednoczeniu z Dziewicą Maryją wszystkie moje sprawy pragnę wypełniać na większą chwałę Boga, aby przyczynić się do wzrostu Królestwa Bożego na ziemi i stać się, u kresu mego życia, uczestnikiem pokoju i radości, jakich doznawał Święty Józef w chwili swojej świętej śmierci. Amen.
 • Przystąpienie do bractwa nie jest składane na jakiś określony czas. Jeśli członek bractwa uzna z czasem, że pozostawanie w Bractwie nie służy jego dobru duchowemu, może wystąpić z Bractwa składając pisemną prośbę o odejście z Bractwa.
 • Fotka z przyrzeczeń z dnia 10 kwietnia 2019 oraz z dnia 8 maja 2019.

 

Projekt Statutu Bractwa św. Józefa przy Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu

 I. Postanowienia ogólne

 1. Bractwo św. Józefa, zwane dalej Bractwem, zostało powołane do życia przy Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu.
 2. Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską zrzeszającą mężczyzn zatroskanych o własne zbawienie i zbawienie środowiska, w którym żyją członkowie.

II. Cele i zadnia Bractwa.

 1. Wysławianie Boga Wszechmogącego przez oddawanie czci świętemu Józefowi i jego Oblubienicy Maryi Dziewicy.
 2. Dążenie do uświęcania członków przez naśladowanie św. Józefa.
 3. Szerzenie kultu św. Józefa, jako Opiekuna rodzin, Patrona ojców i opiekunów oraz naśladowanie Go przez rozwój osobistego życia duchowego i wypełnianie woli Bożej w każdej sytuacji życia.
 4. Chrześcijańska formacja członków do dojrzałego realizowania się jako mężczyźni, mężowie i ojcowie.
 5. Zgłębianie nauki społecznej Kościoła.
 6. Inspirowanie członków do angażowania się na rzecz Sanktuarium.
 7. Formowanie i pobudzanie do pracy na rzecz dobra wspólnego.

III. Przynależność do Bractwa

 1. Członkiem Bractwa może zostać każdy mężczyzna katolik:
 • którego wiara w Boga potwierdzana życiem jest wartością nadrzędną
 • który przedłożył deklarację członkowską i zobowiązał się do przestrzegania postanowień Statutu.
 1. Przyjęcie do Bractwa ma charakter uroczysty w czasie Eucharystii, podczas której kandydat składa przyrzeczenie.
 2. Brat może wystąpić z Bractwa składając pisemną deklarację.
 3. Zarząd może zdecydować za aprobatą Moderatora o pozbawieniu osoby członkostwa w Bractwie w sytuacji: rażącego naruszenia przez nią zasad wiary katolickiej, prowadzenia działalności na szkodę Bractwa, ciężkiego i umyślnego naruszenia postanowień statutu.
 4. W spotkaniach Bractwa mogą brać udział także osoby, które nie złożyły pisemnej deklaracji członkowskiej, ale pragną formować się zgodnie ze statutem.

IV. Obowiązki wynikające z przynależności do Bractwa

 1. Dążyć do świętości zwłaszcza poprzez gorliwe wypełnianie obowiązków stanu.
 2. Praktykować życie sakramentalne (regularna spowiedź, komunia św.), rozwijać osobisty kult Eucharystii.
 3. Codziennie odmawiać wybraną przez siebie modlitwę do św. Józefa.
 4. Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Bractwa.
 5. Realizować stosownie do swoich możliwości cele i zadania Bractwa, w tym czynnie uczestniczyć w różnych formach działalności Bractwa.
 6. Mieć w domu obraz z Sanktuarium św. Józefa w Poznaniu, względnie figurkę św. Józefa.

V. Struktura organizacyjna

 1. Władzę zwierzchnią nad Bractwem pełni Przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu, zaś opiekę duchową sprawuje Ojciec Moderator wyznaczony przez Przeora klasztoru.
 2. Władze Bractwa stanowi Zarząd, w skład którego wchodzą: Prezes, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zarząd jest wybierany poprzez ogół członków Bractwa na walnym zebraniu przy zastosowaniu quorum, zwykłą większością głosów na okres 3 lat. Do głównych zadań Zarządu należy:
 • kierowanie Bractwem,
 • koordynacja działań przy realizacji głównych celów i zadań Bractwa,
 • reprezentowanie Bractwa na zewnątrz.

Bractwo prowadzi następujące księgi:

 1. Kronikę Bractwa
 2. Księgę przynależności do Bractwa
 3. Księgę finansów Bractwa.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Statut obowiązuje po zatwierdzeniu przez Wyższego Przełożonego Zakonnego.
 2. Zmian w Statucie może dokonać walne zebranie członków. Domagają się one zatwierdzenia przez Wyższego Przełożonego Zakonnego.
 3. Siedzibą Bractwa jest Klasztor Karmelitów Bosych w Poznaniu przy ul. Działowej 25.
 4. Spotkania Braci będą odbywały się w drugą środę każdego miesiąca po Mszy św. wieczornej sprawowanej o godz. 18.00. Z każdego spotkania będzie sporządzany przez Sekretarza protokół omawianych tematów.
 5. Bractwo ma prawo do posiadania sztandaru i pieczęci.

Załączniki:

 1. Tekst deklaracji członkowskiej
 2. Tekst przyrzeczenia składanego przy wstępowaniu do Bractwa