Dotacje UE

Program operacyjny

RPWP.00.00.00. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa

RPWP.03.00.00. Energia

 

Działanie

RPWP.03.02.00. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

 

Poddziałanie

RPWP.03.02.01. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

 

Nazwa instytucji zawierającej umowę o dofinansowanie / wydającej decyzję

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

 

Nazwa instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosków o płatność

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, IZ RPWP

 

Numer umowy

RPWP.03.02.01-30-0008/21-01

 

Data podpisania umowy pierwotnej

2023-03-06

 

Data podpisania aneksu

2024-05-31

 

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynków należących do Zakonu Karmelitów Bosych w Poznaniu

 

Okres realizacji projektu

od 2019-07-24 do 2024-05-13

 

Numer naboru

RPWP.03.02.01-IZ.00-30-001/21

 

Wartość ogółem

3 376 507,64

 

Wydatki kwalifikowane

3 131 396,69

 

Dofinansowanie

2 661 687,18

 

Wkład UE2

661 687,18

 

Wkład własny

714 820,46

 

Wskaźniki kluczowe

Wskaźniki produktu

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostka miary (J.m.)Wartość docelowa
1Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]MWe0,04
2Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]szt.1,00
3Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]szt.2,00
4Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]szt.2,00
5Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]m25 825,70

 

 

 

 

 

Wskaźniki rezultatu

Lp.Nazwa wskaźnikaJednostka miary (J.m.)Wartość bazowaWartość docelowa
1Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]GJ/rok0,002 861,38
2Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]MWh/rok0,00178,70
3Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]MWhe/rok0,0037,86
4Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2] (CI 34)tony równoważnika

CO2

0,00304,97

 

 

5Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC]EPC0,000,00
6Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI 32)kWh/rok0,001 410 414,26
7Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]GJ/rok0,003 504,71