aktualności klasztoru Poznań wróć

Podatki- odliczenia


26 lutego, 2021

ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM O KWOTĘ PRZEKAZANYCH  DAROWIZN NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28).

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu wykazywanego w zeznaniu CIT-8.

Odliczenia z tytułu darowizn, w tym darowizn na cele kultu religijnego, można dokonać, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

Klasztor Karmelitów Bosych ul. Działowa 25, 61-747 Poznań

tel. 618 529 293  e-mail: poznan@karmelicibosi.pl

Konto bankowe numer 18 1240 1763 1111 0000 1813 4117